Website của ISOC-VN

Phần lựa chọn ngôn ngữ phía bên trái của thanh trên cùng Tiếng Việt English version Phần lựa chọn ngôn ngữ phía bên phải của thanh trên cùng
Đường phân cách giữa đầu trang và phần thân. Nhấn chuột để bỏ qua bảng lựa chọn.

 ISOC Việt nam Thông tin Thông tin về ISOC Nhóm làm việc Lưu trữ Gia nhập ISOC! Link to our sponsorpage

Ngày cập nhật:
Saturday, June 7, 2003 12:05 PM

Liên lạc webmaster

Chứng nhận XHTML 1.0 (Valid XHTML 1.0)

Chứng nhận CSS!(valid CSS!)

Chứng nhận của Bobby (Bobby worldwide approved)

Mũi tên ngăn cách  phần bảng lựa chọn và bảng chính

Nhóm làm việc (WG)

Đây là trang chính của WG. Từ trang này bạn có thể tìm kiếm thông tin, tài liệu, danh sách thư,…mà Nhóm cung cấp

Cũng như ISOC quốc tế WG của chúng tôi hoạt động trên 3 lĩnh vực chính:

 

Các chuẩn và công nghệ

Unicode

Tuyên bố nhiệm vụ vắn tắt:

"Nhằm làm tăng việc sử dụng Unicode chữ Việt trên Internet cần:

* Làm việc theo chuẩn
   [thảo luận về những yêu cầu cho chuẩn hóa]
* Kiểm tra các mối liên quan [lỗi Unicode trên Internet]
* Tìm giải pháp [cho những lỗi đã phát hiện,
   tạo ra các công cụ để khắc phục,…]
* Thông tin cho người sử dụng Internet
   [đào tạo, thiết kế website dùng Unicode]
* Hỗ trợ và hợp tác với các cơ quan liên quan của Chính phủ
   [như nhóm Unicode của Bộ KHCNMT]"

[Phần trong ngoặc vuông chỉ là chú thích]

Để biết thêm chi tiết, mời các bạn đến thăm
trang web của nhóm Unicode
.
(http://www.isoc-vn.org/www/standard/unicode-vn.html)

 

Giáo dục và đào tạo

Website

Nhóm này làm việc với các website của ISOC-VN và những vấn đề liên quan như hỗ trợ khả năng tiếp cận cho người khuyết tật và lời khuyên của W3C.

Để biết thêm chi tiết, mời các bạn đến thăm
trang web của nhóm làm việc
.
(http://www.isoc-vn.org/www/education/website-vn.html)

Hướng dẫn về Web

Nhóm làm việc về lĩnh vực này sẽ tìm kiếm những tài liệu về web và các công cụ phát triển Web bằng tiếng Việt.

Để biết thêm chi tiết, mời các bạn đến thăm
trang web của nhóm hướng dẫn về web
.
(http://www.isoc-vn.org/www/education/tutorials-vn.html)

 

Chính sách chung

Thương mại Điện tử

Tuyên bố nhiệm vụ:

Để biết thêm chi tiết, mời các bạn đến thăm
trang web của nhóm Thương mại Điện tử
.
(http://www.isoc-vn.org/www/public/ecommerce-vn.html)

Spam

Tuyên bố nhiệm vụ:

Để biết thêm chi tiết, mời các bạn đến thăm Spam Work Group site.
(http://www.isoc-vn.org/www/public/spam-en.html