Website của ISOC-VN

Phần lựa chọn ngôn ngữ phía bên trái của thanh trên cùng Tiếng Việt English version Phần lựa chọn ngôn ngữ phía bên phải của thanh trên cùng
Đường phân cách giữa đầu trang và phần thân. Nhấn chuột để bỏ qua bảng lựa chọn.

 ISOC Việt nam Thông tin Thông tin về ISOC Nhóm làm việc Lưu trữ Gia nhập ISOC! Link to our sponsorpage

Ngày cập nhật:
Friday, August 30, 2002 2:43 AM

Liên lạc webmaster

Chứng nhận XHTML 1.0 (Valid XHTML 1.0)

Chứng nhận CSS!(valid CSS!)

Chứng nhận của Bobby (Bobby worldwide approved)

Mũi tên ngăn cách  phần bảng lựa chọn và bảng chính

Nhóm làm việc Unicode (Unicode WG)

Tuyên bố nhiệm vụ vắn tắt:

"Nhằm làm tăng việc sử dụng Unicode chữ Việt trên
Internet cần:
* Làm việc theo chuẩn
* Kiểm tra các yếu tố liên quan
* Tìm kiếm giải pháp
* Thông tin cho người sử dụng Internet
* Hỗ trợ và hợp tác với các cơ quan chính phủ có liên quan."

Danh sách thư của Nhóm làm việc Unicode:
Để đăng ký: Điền địa chỉ eMail của bạn vào và nhấn nút.
Để xem các thư lưu trữ từ trước nhấn chuột vào: Lưu trữ thư về Unicode (mirror Unicode)


Tài liệu: (một số liên kết dẫn sang cửa sổ mới)
Trình bày các vấn đề về Unicode ở Việt Nam
  (Chưa hoàn thành)
Trang kiểm tra chuẩn hoá 4.1
  (Hiển thị trong trình duyệt, sao chép vào trong trình xử lí văn bản, tìm kiếm trong trình duyệt và trong trình xử lí văn bản)
Trang kiểm tra chuẩn hoá 4.1
  (Hiển thị tiêu đề trang web)
Kết quả hiện tại
  (Chưa hoàn thành)


Nhóm kiểm tra (TG) thuộc Unicode WG

Nhóm này sẽ soạn và đưa ra các thử nghiệm (Test) sau đó sẽ đưa lên website của Unicode-WG. Các thành viên của ISOC-VN và những ai quan tâm đều được mời làm các Test trên và báo cáo cho Nhóm Unicode của Bộ KHCNMT.

Công việc như sau :
- Tìm và phát hiện những lỗi có thể xảy ra với Unicode
- Đóng góp kinh nghiệm thực tiễn vào các cuộc thảo luận về chuẩn hoá (đưa Unicode chữ Việt vào sử dụng trên Internet) .

Nhóm phụ trách về liên lạc sẽ tập trung chủ yếu vào những đặc tính có liên quan tới Internet như
- Hiển thị
- In ấn
- Tìm kiếm

Trong:
- Trang web (gồm trang thư điện tử, giao diện Cơ sở dữ liệu, trang tìm kiếm
- Thư điện tử
- DNS (hệ thống tên miền)
- Ngôn ngữ Scrip thông dụng trên Internet
- Các dịch vụ khác

Nhóm sẽ bỏ qua những vấn đề không liên quan đến Internet như
- Phương thức nạp dữ liệu
- Sắp xếp
- Tách từ
- Các chức năng soạn thảo (như chọn một từ bằng cách nhấn chuột 2 lần, sao chép và dán nhanh)
- Tên file trong các văn bản
- Chức năng của cơ sở dữ liệu
- Từ điển
- In chất lượng cao
- ...


Các links của website ( Nhóm làm việc về Unicode)