Website của ISOC-VN

Phần lựa chọn ngôn ngữ phía bên trái của thanh trên cùng Tiếng Việt English version Phần lựa chọn ngôn ngữ phía bên phải của thanh trên cùng
Đường phân cách giữa đầu trang và phần thân. Nhấn chuột để bỏ qua bảng lựa chọn.

 ISOC Việt nam Thông tin Thông tin về ISOC Nhóm làm việc Lưu trữ Gia nhập ISOC! Link to our sponsorpage

Ngày cập nhật:
Sunday, January 19, 2003 2:22 PM

Liên lạc webmaster

Chứng nhận XHTML 1.0 (Valid XHTML 1.0)

Chứng nhận CSS!(valid CSS!)

Chứng nhận của Bobby (Bobby worldwide approved)

Mũi tên ngăn cách  phần bảng lựa chọn và bảng chính

Trang liên kết ISOC-VN

Trang liên kết này được sắp xếp giống như trang web của nhóm làm
việc (WG).

Các chuẩn và công nghệ

Unicode

Unicode (Unicode Inc.) (http://www.unicode.org)
Chuẩn Unicode là một hệ thống các ký tự mã hóa được xây dựng để hỗ trợ việc thay thế, xử lý và hiển thị chữ viết của các ngôn ngữ khác nhau trong thế giới hiện đại.

UniKey (http://unikey.sourceforge.net)
Đây là bộ gõ tiếng Việt gọn nhẹ, miễn phí và rất hiệu quả đồng thời cũng là công cụ chuyển đổi một số bảng mã khác sang Unicode.

Giáo dục và đào tạo

Website

W3C (World Wide Web Consortium) (http://www.w3.org)
Đây là tổ chức đặt tiêu chuẩn và đưa ra những lời khuyên trong việc tạo trang web.

Trang hướng dẫn lập web của W3C (http://www.w3schools.com/)
Trang này được W3C tạo ra nhằm cung cấp cho bạn những kiến thức tốt để xây dựng trang web. Nó cũng có thể được xem như người hỗ trợ trực tuyến trong việc tạo trang web.

10 gợi ý vắn tắt của W3C giúp tạo ra trang web có hỗ trợ việc tiếp cận cho người khuyết tật.

Bạn nên có tất cả website được W3C công nhận tại một trong các trang hướng dẫn tạo web (http://www.w3schools.com/site/site_validate.asp). Xin bạn nhớ rằng tất cả các trang bạn tạo ra nên nói rõ chuẩn nào được sử dụng. Sẽ rất hay nếu sử dụng CSS để đơn giản hóa việc thay đổi font chữ.

Chứng nhận của Bobby (http://www.cast.org/bobby)
Đây là một cách hiệu quả để tiêu chuẩn hóa khả năng tiếp cận đối với các website của bạn. Bobby cũng đưa ra nhiều lời khuyên trong việc lập trang web có hỗ trợ cho người khuyết tật.

Xem bản hướng dẫn tạo trang web có hỗ trợ tại (http://www.w3.org/WAI/wcag-curric/index.html)

Lynxviewer (http://www.delorie.com/web/lynxview.html)
Để xem văn bản của toàn bộ trang web có thể dùng trình duyệt Lynxo.

Hướng dẫn về web

Office

OpenOffice (http://www.openoffice.org) is the best Free and Open source Office suite avaliable. This is the first step to go from unlicensed use of other applications. A Vietnamese translation is on its way.

Dictionary Installer (http://www.ooodocs.org/dictinstall/) is an Open source program to download and install different dictonarys into OpenOffice. It can be translated into Vietnamese by translating one small .ini file.

UniKey (http://unikey.sourceforge.net)
Đây là bộ gõ tiếng Việt gọn nhẹ, miễn phí và rất hiệu quả đồng thời cũng là công cụ chuyển đổi một số bảng mã khác sang Unicode.

The GIMP (http://www.gimp.org) is the Open source alternative to Photoshop. All features you need is included. The Win32 installation might be somewhat tricky.

Security

Ad-aware (http://www.lavasoft.de) is a small and free spyware detector. It can easily be translated into Vietnamese by just translating one .ini file.

BKAV (http://www.bkav.com.vn)
A free vietnamese anti-virus program from Bach Khoa Internetwork Security Center.

ZoneAlarm (http://www.zonelabs.com) is an excellent, easy to use and free (personal use) firewall.

Web etc.

HTML kit (http://www.chami.com/html-kit/) là một chương trình soạn thảo trang web tuyệt vời trong đó có các link dẫn tới trang kiểm tra chuẩn của W3C và chương trình tidy.exe . Bạn có thể mở rộng chương trình này bằng cách download về các chương trình bổ sung.

Mozilla (http://www.mozilla.org) is one of the best browsers today. It supports unicode and new webstandard a little bit better than IE. It also includes a free composer for Websites.

More free Unicode typing and conversion programs:
VPS Key from VPS Vietnamese Professional Society
WinVNkey from the TriChlor Software Group
VL Conversion from VLID Co
Viet to Unicode Converter from vovisoft (need registration)
UnicodeConverter from Non Song

 

Chính sách chung

Thương mại Điển tử

Một trang Thương mại Điện tử trên website Incombank nói về việc hoàn tất và trình lên Chính phủ đúng thời hạn một bản báo cáo tổng hợp có nhan đề "Kỹ thuật Thương mại Điện tử".

Spam

No links at the moment